اعلام لیست امتیاز بندی مرحله اول اعضاء پروژه فرهنگ واحدهای دو خوابه و سه خوابه تا تاریخ 1401/08/17