تعاونی مسکن فرهنگیان خمینی شهر

سامانه اعضا ثبت نام مطالعه راهنما

سخن مدیریت

 

 اي خدا مرااين عزت بس كه بنده توباشم

 اين فخر بس كه پروردگارم توباشي
  توآنچناني كه من دوست دارم
 پس مراآن سان كه مي خواهي گردان

لینک های مرتبط

آمار بازدید

s

مراحل انتخاب واحد ها ورتبه بندی پروژه 440 واحدی منظریه خمینی شهر

 

با انجام مراحل  پایانی  عملیات ساختمانی پروژه منظريه وبراساس مصوبات هیئت مدیره وطبق

آیین نامه وقوانین جاري تحویل واحدهای مسکونی به اعضاء طي مراحل زیر انجام میگردد.

 

1- قیمت گذاری  واحدها توسط کارشناسان رسمی دادگستری براساس دستورالعملها ی مربوطه وموقعیت جغرافیایی

ومحل استقرارواحدها برمبنای قیمت تمام شده می باشد.

2- بررسی و(تایید کتبی) واریزیها  توسط اعضاء جهت امتیاز بندی وتعهد حضور درجلسه انتخاب واحد

3- امتیاز بندی اعضاء هرپروژه فقط براساس تاریخ مبالغ واریزشده عضو (فیش بانکی عضو)

الف جهت برخورداری اعضاء ازشرایط یکسان درامتیازبندیمبالغ واریزی ازمحل وام درامتیاز بندی لحاظ نمی شود.

(مبالغ وام دريافتي براي اعضاء توسط شركت ومبالغ نقدی که خوداعضاء بابت وام به حساب شرکت واريزنموده اند.)

5-تحويل  اطلاعات رتبه بندی وقیمت گذاری واحدهای پروژه به اعضاء محترم جهت مطالعه وانتخاب

واحدموردنظرتوسط شرکت تعاونی مسکن

6-جلسه انتخاب واحد براساس امتیاز کسب شده طبق مبالغ واریزی خود عضوطي چندجلسه انجام ميشود 

7- گروه بندي اعضاء جهت شركت در انتخاب واحد براساس امتیاز فضلي

الف عضو قبل ازحضوردرجلسه انتخاب واحد بايدباشركت تسويه حساب نمايد

درغيراينصورت حق شركت درجلسه وانتخاب واحدراندارد.

(بديهي است كليه خسارات نا شي از عدم تسويه حساب به عهده عضومي باشد.)

ب-درصورت عدم شرکت درجلسه حق انتخاب واحد ازعضو سلب میگردد.

و الزاما ميتواندازواحدهاي باقي مانده انتخاب نمايدوحق هیچ گونه اعتراضي ندارد.

ج- فقط فردفرهنگي عضوپروژه حق حضوردرجلسه وانتخاب واحدراداردودرغيراين صورت عضوميتواندفردي راباوكالت نامه محضري به جلسه انتخاب واحد اعزام نمايد.

د- درصورت انتخاب واحد براساس امتیازامکان تغییر وجابجایی واحدوجود ندارد.

( لذا لازم است عضو بررسي جامع وكامل جهت انتخاب واحدموردنظربنمايد.)دانلود ضمیمه

  • آخرین خبرها
  • اطلاعیه ها
  • پروژه های تعاونی
  • معرفی 

1392/1/22

اطلاعیه شماره 1 پروژه زیتون

::


1391/11/4

اطلاعیه شماره 18 پروژه منظریه

::


1391/8/22

اطلاعیه شماره 17 پروژه منظریه

::


1391/2/26

تسویه حساب اعضاء محترم پرو ژه منظریه 440واحد

::


1391/1/3

تعطیلی ایام نوروز پروزه منظریه

::


1390/12/21

تحويل واحدهاي پروژه منظريه

::


1390/10/15

تقسیط وام 12میلیون تومانی اعضاء پروژه منظریه

::


1390/9/27

برگزاری جلسه تعیین واحد روزشنبه 26/9دردفترتعاونی مسکن

::


1390/9/20

واحدهاي انتخاب شده پروژه منظريه بلوكهاي 8 و9 و 11

::


1390/9/13

جدول شماره (2) زمان بندي تعيين واحدهاي پروژه منظريه

::


1390/9/12

اعلام واحدهاي انتخاب شده درسومين جلسه

::


1390/9/10

دومين جلسه انتخاب واحدهاي پروژه منظريه

::


1390/9/7

جدول شماره يك (1) زمانبندی تعیین واحدهای پروژه منظریه

::


1390/9/3

اولین جلسه تعیین واحدهای پروژه منظریه

::


1390/8/27

امتیاز واحدهای پروژه منظریه اعلام شد

::


1390/8/12

مدت تحویل گرفتن دفتر چه قیمت گذاری واحدهای پروژه منظریه اعلام شد.

::


1390/8/2

مهلت كنترل واصلاح فيشهاي واريزي تمديدشد.

::


1390/7/27

آخرین فرصت اصلاح واریزی اعضاء

::


1390/7/19

جلسه پروژه برازنده برگزارشد

::


1390/7/14

برگزاری جلسه پروژه برازنده درتاریخ 90/7/16روزشنبه

::


1390/7/13

پذیره نویسی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار اصفهان

::


1390/7/10

مصاحبه مديرعامل باخبرگزاري فارس درمورد واگذاری 440واحدمنظريه

::


1390/7/7

مراحل پایانی عملیات سفت کاری پروژه برازنده

::


1390/6/31

چگونگی ومراحل امتیازبندی وتحویل واحدها اعلام شد.

::


1390/6/30

رتبه بندی واحدهای پروژه منظریه آغازشد.

::


1390/6/21

آخرین مهلت واریزی وجوه اعضاء جهت امتیازبندی پروزه منظریه خمینی شهر

::


1390/6/7

واریزی مبلغ 000/000/20 میلیون ریال واریزی اعضاء (اطلاعيه شماره 10پروژه منظريه)

::


1389/12/9

برگزاری جلسه پروژه برازنده اصفهان جهت اعضاء وچگونگی روند اجرای پروزه

::


آدرس: خميني شهر/ منظريه/خ ابوالبرکات پشت ايستگاه گاز مجتمع مسكوني ادارات

تعداد واحد:440

منظریه خميني شهر


آدرس: اصفهان-خيابان برازنده-جنب مجتمع آسمان

تعداد واحد:15

برازنده


آدرس: خميني شهر منظريه

تعداد واحد:156

156پلاك منظريه


آدرس: منظريه خميني شهرروبروی اداره فنی حرفه ای خمینی شهر

تعداد واحد:28

مسكن مهر


آدرس: اصفهان خيابان امام خميني پارك قلمستان خيابان بابك

تعداد واحد:60

پروژه بابك


آدرس: خمينی شهر- منظریه خ ابوالبرکات- گاز cng

تعداد واحد:118

منظريه (ب )


آدرس: خمینی شهرمنظریه خ ابوالبرکات مجموعه فرهنگیان

تعداد واحد:322

منظریه (الف )


آدرس:

تعداد واحد:322

منظریه (1)


آدرس:

تعداد واحد:118

منظریه (2)


آدرس:

تعداد واحد:22

زیتون


آدرس:

تعداد واحد:16

هفتصد دستگاه


آدرس:

تعداد واحد:20

پروژه آرمان 111


آدرس:

تعداد واحد:24

پروژه آرمان بلوک 5 و 1


آدرس:

تعداد واحد:30

پروژه آرمان 2 (30واحدی )


آدرس:

تعداد واحد:5

پروژه معلم (3خوابه)


آدرس:

تعداد واحد:10

پروژه معلم(2 خوابه)


آدرس:

تعداد واحد:18

آرمان ب 5


آدرس:

تعداد واحد:18

آرمان 555


آدرس:

تعداد واحد:18

آرمان 777


آدرس:

تعداد واحد:50

فرهنگ(سه خوابه)


آدرس:

تعداد واحد:85

فرهنگ(سه خوابه)


آدرس:

تعداد واحد:40

فرهنگ (دو خوابه)